Integritetspolicy – Stans bästa

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Stansbästa.se.

Arla Foods AB (“Arla”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av vår webbplats på www.stansbästa.se.

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har några frågor rörande Arlas behandling av dina personuppgifter ska du kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com.

Denna policy berör följande ämnen:

1. Kategorier av personuppgifter och ändamål
2. Utlämnande och överföring av personuppgifter
3. Lagringsperiod
4. Dina rättigheter
5. Kontakt
6. Ändringar i denna integritetspolicy

1. Kategorier av personuppgifter och ändamål
1.1 Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:
– Kontaktuppgifter
– Personliga preferenser
– Beteendedata baserat på användning av webbplats
– IP-adress

1.2 Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

– Deltagande i tävling (GDPR art. 6(1)(b)).
– Administrering av användarprofil (GDPR art. 6(1)(b)).
– Profilering i syfte att skicka riktade reklam/annonser (GDPR art. 6(1)(a) och nyhetsbrev (GDPR art. 6(1)(a)).

! Du har rätt att invända mot vår behandling för ändamålet direktreklam, inbegripet profilering i detta avseende. I så fall avslutar vi behandlingen.

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ändamål som anges ovan, tillhandahåller du personuppgifterna för att kunna kontakta oss, delta i tävling eller evenemang eller använda våra digitala tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifterna är att du inte kan delta i evenemang, tävlingar eller använda de erbjudna tjänsterna.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i behandling som skett före återkallandet.

!  Du har rätt att invända mot vår behandling för dessa ändamål. I så fall utvärderar vi dina uppgifter individuellt.

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

2.1 Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifterna kommer att utlämnas och delas med följande mottagare baserat på de angivna rättsliga grunderna:”
– Externa mottagare för att behandla nyhetsbrev och profilering

!  Du har rätt att invända mot vår behandling för dessa ändamål. I så fall upphör vi med behandlingen, om den inte får fortsättas på grund av att vi har berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, eller om vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

2.2 Att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden.
Vi överför personuppgifter till våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Vidare är det Arlas ansvar att lagringen och behandlingen sker i överensstämmelse med dataskyddslagstiftningen.

3. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, dock inte längre än:  

·         Användarprofiler på Stansbästa.se och prenumerationer på nyhetsbrev lagras tills de avslutas av användaren. 

·         Tävlingsinformation lagras i upp till 30 dagar efter att priset skickats och mottagits. 

4. Dina rättigheter
Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

5. Kontakt
Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter.

Du kan kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com.

Adressuppgifter:
Arla Foods AB
Lindhagensgatan 126
105 46 Stockholm
Sverige

6. Ändringar i denna Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1, 2018.05.14